มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
     “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ สมาคมศิษย์เก่า มศว ประสานมิตร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต ปทุมวัน ชมรมผู้สูงอายุ มศว ฯลฯ

     “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งในสังกัดของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร สมาคมศิษย์เก่า
 3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมทางวิชาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. จัดทำทะเบียนชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบันและประวัติศิษย์เก่า รวมทั้งรายชื่อและประวัติศิษย์เก่าดีเด่น
 2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และ
  ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
 3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ในรูปของสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า
 4. ให้ความร่วมมือในการระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 5. ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ
 6. จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวก และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย<<<   FEB 2019   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม