มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สืบค้นศิษย์เก่าดีเด่น และบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
ค้นหา
 ปี พ.ศ. :
 วาระ/หัวข้อ :
 ชื่อ :
นามสกุล :
รางวัลที่ได้รับ :
 
 * หมายเหตุ เครื่องหมาย ใช้ดูรายละเอียดการได้รับรางวัล
   สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี     
ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมสดุดี
ปี พ.ศ. 2540 ครบ 4 รอบ 48 ปี มศว 28 เมษายน พ.ศ.2540

คำประกาศเกียรติคุณ
ปี พ.ศ. 2554

ครั้งที่ : 1
วาระ : ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี
ชื่อรางวัล : ปฏิบัติงานช่วยผู้ประสบภัยแม้ครบกำหนดปลดประจำการแล้ว
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทรางวัล
ย่อ/ขยาย 1 นายเอกรักษ์ ประคองวงษ์ ประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
ปี พ.ศ. 2553
ย่อ/ขยาย 2 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ปี พ.ศ. 2552

ครั้งที่ : 2
วาระ : รางวัลอารี-สมสวาท
ชื่อรางวัล : นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย จ.นครราชสีมา นพ.นิวัฒน์ชัย เป็นหมอชนบทอีกคนหนึ่งที่เสียสละทำงานรับใช้ถิ่นกำเนิดมานานหลายปีโดยไม่ยอมย้ายไปไหน ได้รับรางวัลอารี-สมสวาท
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทรางวัล
ย่อ/ขยาย 3 นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

ครั้งที่ : 3
วาระ : 1
ชื่อรางวัล : ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณ
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทรางวัล
ย่อ/ขยาย 4 คุณสำเร็จ ไกรพันธ์ ด้านวิชาการ
ปี พ.ศ. 2551

ครั้งที่ : 1
วาระ : ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น
ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือมีผลงานดีเด่นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทรางวัล
ย่อ/ขยาย 5 นางสาวทศพร ทักษิมา
ย่อ/ขยาย 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2550
ย่อ/ขยาย 7 อาจารย์นพเก้า ลิมป์สีสวรรค์ รางวัลอาจารย์จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ดีเด่น
ย่อ/ขยาย 8 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
ย่อ/ขยาย 9 พงษ์ศักดิ์ กอบรัตนสุข
ย่อ/ขยาย 10 นายวัชระ สอนดี เหรียญทองชนะเลิศแข่งขันกีฬาวิ่ง 4x100 เมตรชาย
ย่อ/ขยาย 11 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ : 2
วาระ : ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ/มีผลงานดีเด่น
ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณหรือมีผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทรางวัล
ย่อ/ขยาย 12 รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์ ดุริยางคศิลป์นเรศวรสาขานักวิชาการดนตรี
ย่อ/ขยาย 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2549
ย่อ/ขยาย 14 แพทย์หญิงนันทิชา คมนามูล ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด Paper Presentation
ย่อ/ขยาย 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ครูภาษาไทยประกายเพชร ปี 2550
ย่อ/ขยาย 16 นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ โล่รางวัลบุคคลออทิสติก
ย่อ/ขยาย 17 ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน โครงการพัฒนาผู้นำสตรีไทย
ย่อ/ขยาย 18 ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน เกียรติคุณ ผู้รักษ์ความเป็นไทย ปี 50
ย่อ/ขยาย 19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช เกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างสุขภาพครู ครั้งที่ 6
ย่อ/ขยาย 20 นายวัชระ สอนดี เหรียญทองชนะเลิศแข่งขันกีฬาวิ่ง 4x100 เมตรชาย
หน้าที่ : 1/5    
    2  3  4  5   

<<<   JAN 2019   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม